O nama

O nama

Centar za ljudska prava u Mostaru (HRC Mostar), osnovan 2000. kao dio projekta Mreže Centara za ljudska prava u jugoistočnoj Evropi, registrovan 2003. u Bosni i Hercegovini, danas je nezavisna interdisciplinarna nevladina organizacija fokusirana posebno na:

 • unaprjeđenje kvalitete obrazovanja studenata prava i znanja i vještina (mladih) diplomiranih pravnika,
 • pružanje besplatne pravne pomoći,
 • edukaciju pravnika praktičara,
 • podizanje svijesti i obrazovanje o poštivanju i zaštiti ljudskih prava,
 • proces zakonodavne, pravosudne i reforme javnog sektora u Bosni i Hercegovini,
 • izgradnju i jačanje otvorenog društva i političkog demokratskog obrazovanja koje doprinosi stabilnom i prosperitetnom okruženju u Mostaru i Bosni i Hercegovini,
 • istraživanje javnih politika i pravljenje i publikovanje analiza,
 • javno zagovaranje,
 • te aktivni društveni angažman i učešće u zajednici,
 • a putem svojih edukativnih, istraživačkih i informativnih aktivnosti, analiziranja, monitoringa, praćenja stanja, izvještavanja, savjetovanja i izdavačke djelatnosti.

Centar za ljudska prava u Mostaru (HRC Mostar) je udruženje građana – nevladina organizacija osnovana od WUS Austrija i Vijeća Evrope u decembru 2000, uz neophodnu finansijsku pomoć Evropske komisije, Ministarstva vanjskih poslova Austrije, Evropskog trening i istraživačkog centra za ljudska prava i demokratiju iz Graca, podršku OSCE-a, OHR-a, te oba mostarska univerziteta - Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru, kao dio Mreže Centara za ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (HRC Net in SEE), sa osnovnim ciljem davanja doprinosa ostvarenju međunarodno priznatih ljudskih prava kroz obrazovanje, informisanje, dokumentaciju, savjetovanje, istraživanje i izvještavanje.

Projekat “Osnivanje i umrežavanje Centara za ljudska prava u bivšim jugoslovenskim republikama”, finansiran je i realizovan pod međunarodnom koordinacijom i sponzorstvom Evropskog trening i istraživačkog centra iz Graca, WUS Austria, kroz Stability Pact i International Higher Education  Support Programme.

HRC Mostar je jedina institucija u Mostaru koja implementira zajedničke projekte i aktivnosti za oba mostarska Pravna fakulteta na redovnoj osnovi već dvanaest godina i ima odličnu stalnu saradnju sa studentima, nastavnim osobljem, fakultetskom i univerzitetskom administracijom, zakonodavnim, pravosudnim i upravnim tijelima relevantnim za pružanje znanja, vještina i pravne prakse studentima prava – budućim pravnicima, (mladim) diplomiranim pravnicima, te pravnicima praktičarima.

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć
u Centru za ljudska prava u Mostaru

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, a pod mentorstvom, uz pomoć i saglasnost pravnika praktičara i profesora prava, posebno:

 1. davanjem općih informacija podnositeljima zahtjeva o njihovim pravima i obavezama,
 2. davanjem početnih pravnih savjeta i pružanjem pomoći u popunjavanju formulara i davanjem pismenih i usmenih pravnih savjeta,
 3. pružanjem pravne pomoći u sastavljanju pismena,
 4. upućivanjem klijenata relevantnoj organizaciji,
 5. pravnim istraživanjem i analizom povodom određenog predmeta,
 6. u određenim situacijama praćenjem klijenta do suda/upravnog organa i pružanjem pomoći na licu mjesta (popunjavanje obrazaca, dobivanje dokumenata)

Besplatna pravna pomoć pruža se u predmetima iz oblasti parničnog postupka, vanparničnog postupka, izvršnog postupka, prekršajnog postupka i upravnog postupka.

Rad sa strankama: utorak i četvrtak od 17:00 do 19:00 sati,  na adresi Adema Buća 50, Mostar.
Telefon/Fax: ++ 387 36 581 035

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć djeluje uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i UNDP BiH.

U Centru za ljudska prava u Mostaru su angažovani: izvršna direktorica (doktor pravnih nauka, sa položenim stručnim upravnim i pravosudnim ispitom), stručni saradnik i projektni koordinator (diplomirani politolog), administrativno-tehnička referentica za stručne i opšte poslove, projektna asistentica i prevoditeljica (profesorica bosanskog jezika i književnostii engleskog jezika i književnosti), računovođa, pružatelji(ce) besplatne pravne pomoći (magistri prava, diplomirani pravnici), asistenti(ce) pružatelja/ica besplatne pravne pomoći (apsolventi/ce i studenti/ce prava),  stručni saradnici - saradnici/eksperti,  profesori prava, pravni eksperti/pravnici praktičari, te drugi saradnici i osoblje čiji angažman zavisi od zahtjeva realizacije tekućih projekata.

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta