Projekti

„Efikasnija primjena Zakona o zabrani diskriminacije BiH kroz harmonizaciju kantonalnog zakonodavstva, izradu, usvajanje i primjenu provedbenih antidiskriminacionih akata“

Centar za ljudska prava u Mostaru, udruženje građana – nevladina organizacija, implementira projekat „Efikasnija primjena Zakona o zabrani diskriminacije BiH kroz harmonizaciju kantonalnog zakonodavstva, izradu, usvajanje i primjenu provedbenih antidiskriminacionih akata“ od decembra 2015. godine.
Sa 14 institucija (javnih ustanova) iz oblasti socijalne zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu: Centar za socijalni rad Grada Mostara, Centar za socijalni rad Jablanica,  Centar za socijalni rad Konjic, Centar za socijalni rad Čitluk,  Služba za opću upravu i društvenu djelatnost Neum, Centar za socijalni rad Stolac, Centar za socijalni rad Čapljina, Ured socijalne skrbi Ravno, Centar za socijalni rad Prozor-Rama, Centar za stara i iznemogla lica Mostar (2 radne jedinice), Dom za stara lica Domanovići (Čapljina), Dom za stara i iznemogla lica Jablanica, Dječiji dom Mostar, kao i sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK (suglasnost i preporuka za realizaciju projekta i usvajanje pravnih akata za primjenu)  i Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, Gradom Mostarom, Vladom HNK i Skupštinom HNK, uspostavljamo suradnju u okviru ovog projekta.
Saradnja između Centra za ljudska prava u Mostaru i institucija uspostaviti će se i realizirati u svrhu:
     1.    Ostvarenja efikasnije primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH (i Zakona o ravnopravnosti spolova) kroz harmonizaciju kantonalnog zakonodavstva, izradu, usvajanje i primjenu provedbenih akata (Centar za ljudska prava u Mostaru i institucije zajedničkim angažmanom doprinijeti će ostvarenju ovog cilja, kroz uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.);
     2.    Identificiranja (ne)usklađenosti i (ne)dostatnosti i preoporučivanja unaprjeđenja pravnog okvira i praksi djelovanja, kroz pravnu analizu (ne)usklađenosti i (ne)dostatnosti pravnog okvira – kantonalnog/županijskog zakonodavstva iz oblasti socijalne zaštite i prakse implementacije zakona, u smislu (ne)usaglašenosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova (Centar za ljudska prava u Mostaru sačiniti će pravnu analizu, uz konsultacije sa institucijama);
     3.    Izrade provedbenih akata - pravilnika o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova, prilagođenih institucijama iz oblasti socijalne zaštite, kako bi se ispunila zakonska obaveza i doprinijelo efikasnijoj primjeni zakona (Centar za ljudska prava u Mostaru izraditi će navedene pravne akte, uz konsultacije sa instutucijama, ne uopštene modele ili smjernice za izradu, kakvi već (možda) postoje, nego pravilnike u konačnom tekstu, direktno primjenjive u institucijama, bez potrebnih dodatnih dorada i prilagođavanja, urađene prema unutrašnoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i konkretnom obimu i sadržaju nadležnosti i opisa poslova za centre za socijalni rad, domove za stara i iznemogla lica, dječije domove);
     4.    Usvajanja i primjene (od institucija) pravilnika o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova i antidiskriminatornih praksi (Institucije će iskazati spremnost da private, usvoje i primjenjuju pravilnike o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova i antidiskriminatorne prakse).
Saradnja će biti ostvarena kroz realizaciju projektnih aktivnosti, a posebno kroz:
     1.    Potpisivanje i implementaciju Memoranduma o saradnji;
     2.    Radno-konsultativne sastanke (po dva sastanka u institucijama) i okrugle stolove ( 3 okrugla stola, sa predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija u HNK, te ekspertima van institucija  iz projektne oblasti, u Mostaru, organizator, implementator i troškove snosi Centar za ljudska prava u Mostaru);
     3.    Analizu pravnih i dokumentarnih izvora;
     4.    Uspostavljenu uspješnu suradnju i dobivenu suglasnost o prihvatanju od  institucija pravnih akata, za usvajanje i primjenu.

Sve aktivnosti će provoditi Centar za ljudska prava u Mostaru, u skladu sa projektnom dinamikom, do 22.10.2016. godine,
U svrhu realizacije određenih projektnih aktivnosti Centar za ljudska prava u Mostaru ostvaruje saradnju sa institucijama, kao i sa pojedinim osobama – predstavnicima iz navedenih institucija imenovanim za suradnju u ovom projektu.

Projekat se realizira u okviru programa “Jednakost za sve - Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program malih grantova. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, a pod mentorstvom, uz pomoć i saglasnost pravnika praktičara i profesora prava, posebno:

  1. davanjem općih informacija podnositeljima zahtjeva o njihovim pravima i obavezama,
  2. davanjem početnih pravnih savjeta i pružanjem pomoći u popunjavanju formulara i davanjem pismenih i usmenih pravnih savjeta,
  3. pružanjem pravne pomoći u sastavljanju pismena,
  4. upućivanjem klijenata relevantnoj organizaciji,
  5. pravnim istraživanjem i analizom povodom određenog predmeta,
  6. u određenim situacijama praćenjem klijenta do suda/upravnog organa i pružanjem pomoći na licu mjesta (popunjavanje obrazaca, dobivanje dokumenata)

Besplatna pravna pomoć pruža se u predmetima iz oblasti parničnog postupka, vanparničnog postupka, izvršnog postupka, prekršajnog postupka i upravnog postupka i spora.

Rad sa strankama: utorak i četvrtak od 17:00 do 19:00 sati,  na adresi Adema Buća 50, Mostar.
Telefon/Fax: ++ 387 36 581 035

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć djeluje uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i UNDP BiH.

Antidiskriminacijski Program - Komponenta 4: "Mapiranje diskriminacije u BiH - monitoring, dokumentovanje, razmjena informacija i izvještavanje"

Centar za ljudska prava u Mostaru je partnerska organizacija pri implementaciji Antidiskriminacijskog programa, komponenta 4 -  "Mapiranje diskriminacije u BiH - monitoring, dokumentovanje, razmjena informacija i izvještavanje", finansiranog od Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, koji se realizujuje sa ciljem, između ostalog,  praćenja diskriminacije i podrazumijeva monitoring, prikupljanje, dokumentovanje i razmjenu podataka, te izvještavanje o uočenim pojavama/slučajevima diskriminacije kako bi se postavila osnova za planiranje politika i zagovaračkih aktivnosti usmjerenih na najkritična područja/oblasti u kojima se diskriminacija pojavljuje.

Teritorijalna nadležnost Centra za ljudska prava u Mostaru u ovom projektu – AD programu je čitavo područje Hercegovine.

Ovom komponentom se uspostavlja mehanizam praćenja diskriminacije, koji podrazumijeva prikupljanje i dokumentovanje slučajeva diskriminacije, te izvještavanje o uočenim pojavama kako bi se unaprijedila odgovornost vlasti i uspostavila osnova za planiranje politika i zagovaračkih aktivnosti. Ostale komponente programa podrazumijevaju vođenje sudskih postupaka u strateški važnim slučajevima diskriminacije, medijsku i informativnu kampanju, te izradu strateških dokumenata sa ciljem borbe protiv diskriminacije

Cilj programa je da u narednih 5 godina podstakne korištenje postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije i doprinese boljem razumijevanju i prepoznavanju različitih formi diskriminacije, te efikasnijoj pravnoj zaštiti građana od diskriminacije.

Tokom dosadašnje realizacije projekta identificirane su za projekat relevantne i aktivne nevladine organizacije u Hercegovini, napravljena je baza podataka NVO-a sa kontakt informacijama,  uspostavljena je saradnja u projektu sa nevladinim organizacijama i javnim institucijama, organizovani su i održani treninzi iz oblasti zaštite od diskriminacije, obavljen je intenzivan terenski rad – popunjavanje upitnika/intervjuisanje nevladinih organizacija, pružana je besplatna pravna pomoć, sačinjene su analize i izvještaji za područje Hercegovine, te je ostvarena saradnja sa drugim komponentama AD programa.

Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru („žive pravne klinike“)

Projekat “živih pravnih klinika” (pružanje besplatne pravne pomoći pod mentorstvom) realizuje se kao svojevrstan nastavak i nadgradnja  tokom 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. i 2008. i 2009. godine realizovanog projekta “Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”, sponzorisanog od Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina – Soros fondacije, koji je imao za cilj dati značajan doprinos modernizaciji i unaprijeđenju kvaliteta obrazovanja budućih pravnika kroz otklanjanje uočenih slabosti nastavnog plana i programa koje se prvenstveno odnose na zapostavljenost praktičnog obrazovanja studenata prava za njihovu buduću karijeru i profesionalni angažman, te osposobiti studente za njihov rad u praksi, što se ostvaruje adekvatno odabranom metodologijom rada i realizacijom ideje kliničkog obrazovanja studenata – budućih pravnika. Centar za ljudska prava u Mostaru, kao implementator, uspješno je realizovao projekat uz saglasnost i u saradnji sa Pravnim fakultetima u Mostaru, a akcenat projekta bio je na tome da studenti steknu  i primjenjuju praktično pravno znanje i vještine kroz nastavni proces pravnih klinika ljudskih prava, krivičnog procesnog prava, građanskog procesnog prava, upravnog/upravnog procesnog prava, te radnog i socijalnog prava: radionice, naučne razgovore i okrugle stolove, studijske posjete, te pravnu praksu i savjetovanje uz učešće akademskih mentora i pravnika praktičara iz BiH i regiona, kao i stručnjaka iz međunarodnih organizacija.

Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – besplatna pravna pomoć

Fokus projekta realizovanog od septembra 2010. do maja 2011. godine i  finansiranog od USAID JSDP II  bio je na oblastima pristupa pravdi i pružanja besplatne pravne pomoći, i to: postojeći pravni okvir, davanje usluga apstraktne i konkretne pravne pomoći tražiocima pravne pomoći, edukaciju i informisanje i pružaoca i primaoca pravne pomoći, analizu i istraživanje relevantnog pravnog okvira i metodologije i sadržaja rada posebno na najučestalijim pravnim problemima, kao i uzajamnih odnosa ključnih aktera u sektoru pravde.

U okviru projekta nastala je i objavljena publikacija – zbornik radova “Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini i besplatna pravna pomoć: poseban osvrt na Hercegovačko-neretvanski kanton”. kao rezultat naučno-istraživačkog i praktično-pravnog angažmana autora i učesnika projekta.

Socijalna zaštita u Hercegovačko-neretvanskom kantonu: problemi i postignuća – kako do «najbolje prakse» zajedno?

U 2006. godini Centar za ljudska prava u Mostrau implementirao je projekat «Socijalna zaštita u Hercegovačko-neretvanskom kantonu: problemi i postignuća – kako do «najbolje prakse» zajedno?», sponzorisan kroz Švicarski program podrške NVO-ima u BiH 2004-2006. (SDC/IBHI).

Debatni klub o pravima manjina

Od aprila 2002. do januara 2003. godine Centar za ljudska prava u Mostaru realizovao je projekat  “Debatni klub o pravima manjina”, sponzorisan od Vijeća Evrope kroz Program Mjera izgradnje povjerenja.

Studentska prava

Od januara 2002. do januara 2003. godine Centar za ljudska prava u Mostaru implenetirao je projekat projekat “Studentska prava”, regionalni istraživački projekat u jugoistočnoj Evropi, sponzorisan od Evropske komisije, Svjetskog univerzitetskog servisa Austrije i austrijskog Ministarstva vanjskih poslova.

Publikacije Centra za ljudska prava u Mostaru

“Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini i besplatna pravna pomoć: poseban osvrt na Hercegovačko-neretvanski kanton”, 2011.

Pet pravnih praktikuma (Edicija „Pravni praktikumi Centra za ljudska prava u Mostaru“): Ljudskih prava, Krivičnog/kaznenog procesnog prava, Radnog prava, Građanskog procesnog prava i Upravnog prava, juni 2009.

Zbornik radova “Studentska prava”, regionalni istraživački projekat u jugoistočnoj Evropi, januar 2003., na b/h/s jeziku i engleskom jeziku

Brojne publikacije za potrebe seminara, konferencija, radionica i ostalih edukativnih aktivnosti.

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta