Publikacije

Publikacije

Kao rezultat uspješne realizacije projekta “Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnih fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru” koji je Centar za ljudska prava u Mostaru implementirao pod sponzorstvom Fonda otvoreno društvo BiH, uz saglasnost, u saradnji i uz podršku oba Pravna fakulteta u Mostaru, a iz potrebe da nastavni sadržaji izučavani na pravnim klinikama budu dostupni i široj čitalačkoj publici, zahvaljujući velikodušnosti, razumijevanju i podršci Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i predanosti radu na pravnim klinikama uvaženih saradnika, objavljeno je pet pravnih praktikuma.

Kao rezultat uspješne realizacije projekta “Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnih fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru” koji je Centar za ljudska prava u Mostaru implementirao pod sponzorstvom Fonda otvoreno društvo BiH, uz saglasnost, u saradnji i uz podršku oba Pravna fakulteta u Mostaru, a iz potrebe da nastavni sadržaji izučavani na pravnim klinikama budu dostupni i široj čitalačkoj publici, zahvaljujući velikodušnosti, razumijevanju i podršci Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i predanosti radu na pravnim klinikama uvaženih saradnika, objavljeno je pet pravnih praktikuma.

Kao rezultat uspješne realizacije projekta “Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnih fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru” koji je Centar za ljudska prava u Mostaru implementirao pod sponzorstvom Fonda otvoreno društvo BiH, uz saglasnost, u saradnji i uz podršku oba Pravna fakulteta u Mostaru, a iz potrebe da nastavni sadržaji izučavani na pravnim klinikama budu dostupni i široj čitalačkoj publici, zahvaljujući velikodušnosti, razumijevanju i podršci Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i predanosti radu na pravnim klinikama uvaženih saradnika, objavljeno je pet pravnih praktikuma.

Kao rezultat uspješne realizacije projekta “Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnih fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru” koji je Centar za ljudska prava u Mostaru implementirao pod sponzorstvom Fonda otvoreno društvo BiH, uz saglasnost, u saradnji i uz podršku oba Pravna fakulteta u Mostaru, a iz potrebe da nastavni sadržaji izučavani na pravnim klinikama budu dostupni i široj čitalačkoj publici, zahvaljujući velikodušnosti, razumijevanju i podršci Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i predanosti radu na pravnim klinikama uvaženih saradnika, objavljeno je pet pravnih praktikuma.

Poseban osvrt na Hercegovačko-neretvanski kanton

Publikacija “Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini i besplatna pravna pomoć: poseban osvrt na Hercegovačko-neretvanski kanton” nastala je kao rezultat naučno-istraživačkog i praktično-pravnog angažmana autora i učesnika projekta Centra za ljudska prava u Mostaru “Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – besplatna pravna pomoć”, finansiranog od USAID JSDP II (septembar 2010. – maj 2011.) i predstavlja stručno i naučno utemeljenu analizu pravnog okvira i stanja u praksi u oblasti pristupi pravdi i ostvarenja prava za građane, posebno socijalno ugroženih i diskriminisanih, u Bosni i Hercegovini i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa akcentom na pružanje besplatne pravne pomoći.

Centar za ljudska prava u Mostaru, kao članica Mreže pravde u BiH, u okviru projekta “Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – besplatna pravna pomoć”, objavljuje ovu publikaciju kao naučno-istraživačku i stručnu analizu sa policy elementima pravnih okvira i prakse u oblasti pristupa pravdi i besplatne pravne pomoći u BiH, sa detaljnim prikazom i kritikom stanja u ovaj oblasti u HNK, obrađuje relevantne pravne akte iz pristupa pravdi u BiH (državni, entitetski i kantonalni nivo – poređenje, (ne)usklađenost, nedostaci i prednosti, uz preporuke), daje komparaciju sa evropskim standardima (posebno Vijeće Evrope i Evropska Unija) i Republikom Hrvatskom, analizira procesno zakonodavstvo (parnično, vanparnično, izvršno i prekršajno), kao i pojedine oblasti ljudskih prava, krivičnog prava, radnog i socijalnog prava, građanskog i građanskog procesnog prava, porodičnog prava (bračnog, roditeljskog i starateljskog prava), upravnog i upravnog procesnog prava, te ulogu i moguću saradnju i sinergiju pravosuđa, nevladinog sektora, organa uprave, institucije ombudsmena, advokata/advokatske komore, ministarstva i skupštine, naglašava prioritete iz strategije reforme sektora pravde, te daje analizu i predlaže modele (efikasnog) rješavanja najučestalijih pravnih problema tražioca besplatne pravne pomoći.

 
 

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta